blog

Work From Home นาน ๆ อาจเป็น Office syndrome

WFH to Office syndrome

เนื่องจากการทำงานที่บ้านทำให้เกิดการนั่งทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานจนลืมเวลา ทำให้ร่างกายไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถนั้นเอง หรือการนั่งทำงานกับโต๊ะญี่ปุนทำให้เรานั่งหลังงอ แขนขาจัดวางในตำแหน่งที่ไม่สมดุล ก็ทำให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรมได้เช่นกัน