Blog

ชีวิตวิถีใหม่ “NEW NORMAL”

ชีวิตวิถีใหม่ “NEW NORMAL”

• ใส่หน้ากากอนามัย วางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้าน และพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวทุกครั้ง
• เว้นระยะห่างจากคนอื่น 1-2 เมตรอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงไปสถานที่แออัด และใช้ขนส่งสาธารณะเท่าที่จำเป็น
• พกถุงผ้าติดตัวตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการหยิบจับภาชนะกับผู้อื่น
• ใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น และออกจากบ้านเมื่อจำเป็นที่จะต้องเดินทางเท่านั้น
• Work From Home และเรียนออนไลน์มากขึ้น
• ออกกำลังกายจากที่บ้าน แทนการเข้า Fitness 
• ทำความสะอาดร่างกายทันที เมื่อกลับถึงบ้าน
• จ่ายเงินผ่าน Mobile Payment แทนการพกเงินสด
• สั่งอาหารออนไลน์ Delivery บ่อยขึ้น
• ล้างมือเป็นประจำทุก 30 นาที เมื่อออกนอกบ้าน