blog

วิ่งออกกำลังกาย ให้ปลอดภัย

วิ่งออกกำลังกาย Covid 19

การไปออกกำลังกายในพื้นที่สาธารณะในตอนนี้อย่างการวิ่ง เดิน หรือปั่นจักรยานนั้น มีโอกาสที่ทำให้เชื้อ COVID19 ที่อยู่ในสรคัดหลั่งต่าๆง สามารถแพร่ไปได้ไกลมากขึ้น ดังนั้น จึงมีระยะห่างที่แนะนำในการไปออกกำลังกายในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

• การยืน ควรมีระยะห่าง 2 เมตร
• เดินไปในทิศทางเดียวกัน ระยะห่าง 5 เมตร
• วิ่ง / ขี่จักรยานเรื่อยๆ ระยะห่าง 10 เมตร
• ขี่จักรยานด้วยความเร็ว ระยะห่าง 20 เมตร

การออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง แต่ก็ต้องระมัดระวังการด้วยนะครับ
ที่มา : เพจ Facebook รู้สู้ COVID-19