blog

การทิ้งหน้ากากอนามัย

การทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะถ้าหากทิ้งไม่ถูกวิธีแล้ว อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้  ซึ่งมีขั้นตอนการทิ้ง ดังนี้

1.ถอดหน้ากาก โดยจับตรงห่วง ที่เกี่ยวหูทั้งสองข้าง
2.พลิกด้านในที่สัมผัสกับใบหน้าออก ม้วนหน้ากากเข้าหากัน
3.ใส่ไว้ในถุงขยะที่ปิดสนิท หากเป็นไปได้ให้ทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ
4.ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง หลังทิ้งหน้ากาอนามัย